وقت مشاوره با استاد بهروز واحدی

√ تعیین سطح و نیازسنجی زبان آموز

√ ارائه تکنیک های یادگیری زبان

√ انتقال تجربیات استاد به زبان آموز

√ طراحی مسیر یادگیری زبان آموز

√ رفع ابهامات زبان آموز

√ پاسخگویی به سوالات زبان آموز

مدت زمان مشاوره : 30 دقیقه

به صورت تصویری و آنلاین

مبلغ قابل پرداخت :  150,000 تومان